Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Missie - visie - motto

In het schooljaar 2018-2019 hebben we een nieuwe missie en visie bepaald. Dit is een gezamenlijk en mooi proces geweest. 

Ons nieuwe motto is:

“Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je toekomst!”

Basisschool de Regenboog heeft als missie om een leeromgeving te bieden waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op onze school geven we onderwijs, waarbij we door ontwikkelingsgericht leren maximaal aansluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen. Basisschool de Regenboog is een school die continu in ontwikkeling is om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. De Regenboog kent een culturele diversiteit, we bieden een omgeving met vertrouwen en veiligheid voor alle leerlingen. We werken voortdurend aan een goed pedagogisch klimaat, waarin alle leerlingen zich geaccepteerd voelen. Basisschool de Regenboog heeft een belangrijke functie in de omgeving, het is een spil in de wijk. Op de Regenboog hechten we veel waarde aan het partnerschap met ouders. We nemen ouders serieus en dit zorgt ervoor dat ouders zich gehoord voelen. 

we zijn gekomen tot vier kernwaarden: 

  • eigenaarschap

  • samenwerking

  • optimale ontwikkeling

  • identiteit

 

Eigenaarschap

Op de Regenboog wordt vanuit gedifferentieerde leerdoelen gewerkt aan de brede ontwikkeling van de leerlingen in een uitdagende en betekenisvolle leeromgeving. De leerlingen zijn zich bewust van hun persoonlijke leerdoelen en kiezen in samenspraak met de leerkracht waar ze aan willen werken. De leerkracht en de leerlingen bespreken gezamenlijk op welke manier de doelen behaald kunnen worden. Tevens wordt er gereflecteerd op het proces en het resultaat. De leerkrachten stimuleren, motiveren en inspireren de leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. De verantwoordelijkheid voor het leerproces verschuift steeds meer van leerkracht naar leerling. De leerlingen worden daardoor geleidelijk aan steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. 

Basisschool de Regenboog is er op gericht om de talenten, interesses en de kwaliteiten van de leerlingen zoveel mogelijk te benutten en vooral ook in te zetten bij hun ontwikkelpunten. Leerlingen worden zich steeds meer bewust van hun eigen talenten, interesses en kwaliteiten en maken hier gebruik van bij het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. We stimuleren het zichtbaar maken van de talenten zodat kinderen ook gebruik kunnen maken van elkaars talenten, interesses en kwaliteiten.

Op de Regenboog werken de professionals in een ontwikkelingsgerichte en lerende organisatie waarbij er wordt gezorgd voor optimale ontwikkelingskansen. De professionals nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling. Iedere professional is zich bewust van zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten, deze worden bewust ingezet in de organisatie. 

Samenwerking

Op basisschool de Regenboog vinden we het belangrijk dat we van en met elkaar leren, een goede samenwerking staat daarbij centraal. 

Op de Regenboog ontwikkelen we het samenwerkend leren vanaf de onderbouw om zo op een verantwoorde en opbouwende manier, betekenisvol samen te werken. De leerlingen leren en weten dat er onderlinge verschillen zijn. Ze leren deze verschillen in hun eigen vaardigheden en die van anderen te respecteren, te accepteren en te gebruiken.

De leerkracht investeert in en is zich bewust van een pedagogische en didactische relatie met de leerling om zo met name preventief maar ook curatief te denken en te handelen. Leerkrachten hebben een open kijk op en begrip voor de leerlingen. Leerlingen mogen zichzelf zijn waarbij ze leren van hun fouten en van hun succeservaringen.In de dagelijkse praktijk is er interactie tussen interne en externe partijen met als doel het ontwikkelproces van de leerlingen te optimaliseren.

Voor de ontwikkeling van het kind is het van essentieel belang dat de school een goed contact heeft met ouders. Wij zien de ouders als volwaardige partners in het ontwikkelproces van de leerling. Ouders zijn te allen tijden welkom in onze school, we nemen onze ouders serieus.

De aanpak Positive Behavior Support (PBS) loopt als een rode draad door de scholen op Boulevard Hazenkamp. PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het samen creëren van een positieve en sociale omgeving, die het plezier en leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. 

Optimale ontwikkeling

Op basisschool de Regenboog gaan we uit van de positieve leerintenties van leerlingen en denken we vooral in kansen. Op basisschool De Regenboog gaan we voor de optimale ontwikkeling passend bij de ontwikkelbehoefte van onze leerlingen. We streven naar een optimale brede ontwikkeling waarbij we realistische hoge verwachtingen hebben.

Het onderwijs op de Regenboog is onderwijskundig, didactisch en pedagogisch goed ingericht. Waarbij we uitgaan van onze invloed op de omgevingsfactoren, de onderwijsgevenden, de taakkenmerken en de onderwijsbehoeften.We stemmen het aanbod continu af op de ontwikkelbehoeften van de leerlingen, zodat we aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling om zo maximale leeropbrengsten te realiseren.

Leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt om steeds meer eigenaar te worden van hun eigen en het collectieve leerproces. De leerlingen krijgen de ruimte om te werken aan hun eigen gestelde doelen. De leerlingen worden continu uitgedaagd en geïnspireerd tot een stapje meer en een stapje moeilijker. Op deze manier zorgen we voor optimale ontwikkelingskansen. 

De professionals binnen de Regenboog hebben een breed scala aan deskundigheid en expertise, zowel op onderwijsinhoudelijk, didactisch als pedagogisch vlak. Naast onze eigen specifieke expertise wordt indien nodig speciale deskundigheid van buitenaf de school ingehaald. Hierdoor komen we tegemoet aan de verschillende ontwikkelbehoeften van onze leerlingen.

Identiteit

Op basisschool de Regenboog ontwikkelt elke leerling een compleet en passend zelfbeeld. Ze leren antwoord te geven op vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat weet ik? Waar sta ik? Wat wil ik? We stimuleren het zelfvertrouwen van leerlingen door het opdoen van succeservaringen die we samen vieren. 

De ontwikkeling van een realistisch zelfbeeld vinden we op de Regenboog belangrijk, er wordt veelvuldig gesprekken gevoerd met de leerlingen. Reflectie op het eigen handelen staat hierbij centraal. De leerlingen krijgen steeds meer inzicht in hun eigen kwaliteiten, talenten en hun ontwikkelpunten. 

Gaandeweg weten de leerlingen steeds beter wat hun eigen mogelijkheden zijn en hoe ze deze kunnen inzetten, delen en verder kunnen ontwikkelen. Leerlingen leren zelf het initiatief en zelf verantwoording te nemen in hun eigen leerproces. De leerkracht geeft de leerlingen, en de leerlingen aan elkaar, duidelijke feedback op het leerproces en gezamenlijk worden er realistische hoge doelen gesteld.