Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Verlofaanvraag

Verlofaanvragen

Op De Regenboog volgen wij de wet (en de leerplichtambtenaar) als u verlof aanvraagt. 

Formulieren hiervoor kunt u bij de administratie opvragen.

De Wet op het Primair Onderwijs geeft aan dat de leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Extra verlof buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen is niet toegestaan, behoudens voor kinderen van 5 jaar: deze mogen ten hoogste 5 uur per week vrij hebben; na toestemming van de directeur 10 uren.

Voor alle andere leerlingen geldt dat alleen in bepaalde drin­gende gevallen, door de leerplichtwet omschreven als ”gewichtige omstandigheden”, verlof gegeven kan worden om de school te verzuimen. In overleg met de directeur wordt de omvang van het verlof bepaald.

Extra vrije dagen om eerder of langer op vakantie te kunnen gaan, worden niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt.

Het komt nogal eens voor dat verlof wordt gevraagd, nadat de vakantieafspraken al vastgelegd zijn.

U bespaart uzelf en ons veel moeilijkheden en kwade gezichten. Wij willen u erop wijzen dat de ambtenaar leerplichtzaken van de Gemeente Peel en Maas in onderling overleg met de directeuren heeft besloten streng op te treden bij constatering van ongeoorloofd verlof. Alle aanvragen voor extra verlof worden ingediend bij de directeur en worden na beoordeling schriftelijk vastge­legd.

Advies in deze: raadpleeg eerst het vakantierooster en neem in geval van twijfel over de juiste vakantiedata eerst contact op met de school alvorens vakantieafspraken te maken!

Om duidelijkheid in deze materie te verschaffen, bieden wij de richtlijnen hieronder aan.

Mag je je kind buiten de vakanties om mee op vakantie nemen?

In principe zijn ouders van schoolgaande kinderen verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Hieronder staan de richtlijnen.

Richtlijnen verlof (vrijstelling van geregeld schoolbezoek) buiten de schoolvakanties.

1. Verlof in verband met religieuze verplichting (art.13)

Als richtlijn geldt dat voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Het verzoek hiertoe dient u minimaal 2 dagen van tevoren schriftelijk in bij de directeur van de school.

2. Verlof (art. 13a/art. 11 onder f)

Bij wijze van hoge uitzondering kan de directeur van de school verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties verlenen voor de gezinsvakantie! Een verzoek om vakantieverlof (op grond van artikel 13a/11 onder f Leerplichtwet 1969) dient u minimaal 8 weken voor de verlofperiode bij de directeur van de school in te dienen.

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties kan alleen worden verleend indien de specifieke aard van het beroep van één ouder of feitelijk verzorger ertoe leidt dat de leerling alleen buiten de reguliere schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan*.

Het verlof voor vakantie kan door de directeur van de school, binnen bovenstaande voorwaarden slechts éénmaal per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen (of te wel 2 lesweken) worden verleend en absoluut niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Voor een extra (wintersport) vakantie of een langer bezoek aan het geboorteland van de ouders mag wettelijk geen toestemming worden verleend door de directeur van de school !

3. Gewichtige omstandigheden (art.14): 10 schooldagen per schooljaar of minder.

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek dient u vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te worden ingediend. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan:

 •  verhuizing (1 dag);
 • voor het bijwonen van een huwelijk van een bloed- of aanverwant: max 2 dagen en als er gereisd moet worden naar het buitenland maximaal 5 dagen
 • bij ernstig levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel  van bloed-/aanverwant maximaal 10 dagen;
 • bevalling van de moeder/verzorgster;
 • overlijden van ouders (4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes/neven/nichten (1dag);
 • Bij 25- 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-  25,  40,  50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders/ grootouders of verzorgers: maximaal 1 dag;
 • andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’ en extra verlof wordt hiervoor niet verleend: 

 • familiebezoek in het buitenland
 • lang weekend of midweek met het gezin, familieleden of vrienden
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; de vliegtickets zijn al gekocht
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
 • oriënteren emigratie of op terugkeer naar land van herkomst
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband
 • televisieopnames en/of fotoshoots
 • een verlofperiode van ouders, gebruikmakend van een levensloopregeling/sabbatical

4. Gewichtige omstandigheden (art.14), meer dan 10 schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 6 weken tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. Het verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien:

 • De ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van één van de gezinsleden.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar.

* Uit jurisprudentie blijkt dat bij het begrip "specifieke aard van het beroep" met name dient te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de reguliere schoolvakanties tot onoverkomelijk bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slecht het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is hierbij onvoldoende.